Hemmatest 17 november i Childhood

Vi genomför test söndag 17 november kl. 16.00-21.00 i Childhoodhallen.